Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                                                                                                          

Protokół

Z II Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznica, które odbyło się w dniu 15 lutego 2015r.

W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 29 osób (lista w załączeniu) uprawnionych członków stowarzyszenia.  

Komisja skrutacyjna stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Otwarcie zebrania oraz Wybór Przewodniczącego i Protokólanta zebrania
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
 4. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2015 r.
 5. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za  lata 2011-2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
 9. Wolne wnioski

Ad 1

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Obrady otworzył Ryszard Gdula witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania oraz wybrano Przewodniczącego i Protokólanta zebrania:

 1. Przewodniczący – Andrzej Tchórz
 2. Protokólant-Sekretarz – Tadeusz Barszczyk

Ad.3

Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz. Zdecydowano                 o głosowaniu jawnym- jednogłośnie

Ad.4

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia wygłosił Skarbnik Jerzy Wójcik, sprawozdanie zostało Sprawdzone i zaakceptowane przez komisję rewizyjną.

W głosowaniu jawnym walne zebranie zaakceptowało sprawozdanie przy jednym głosie wstrzymującym się.

Sprawozdanie za lata 2011-2015 wygłosił Ryszard Gdula – Prezes zarządu. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.5

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Wybrano komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie:

1. Zbigniew Topyła - przewodniczący

2. Mirosław Budzyński

3. Jerzy Dymucha

Ad.6

Przystąpiono do procedury wyboru zarządu.

Na członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Robert Kabała …………………………………..
 2. Łukasz Granat …………………………………..
 3. Ryszard Gdula …………………………………..
 4. Mirosław Budzyński …………………………………..

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie potwierdzając to podpisem. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do zarządu.

Zarząd przegłosowano jednogłośnie.

Ad.7

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Ozon Roman  …………………………………..
 2. Marzec Sławomir  …………………………………..
 3. Topyła Zbigniew  …………………………………..

W/w  osoby wyraziły zgodę na kandydowanie potwierdzając to podpisem. W wyniku jawnego głosowania w/w zostali wybrani do komisji.

Komisję przegłosowano jednogłośnie.

Po wyborach Przewodniczący ogłosił przerwę w trakcie której zarząd ukonstytuował się i został wyłoniony skład zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Ryszard Gdula

Z-ca Prezesa – Łukasz Granat

Sekretarz - Robert Kabała

Skarbnik – Mirosław Budzyński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Ozon Roman

Członek - Marzec Sławomir

Członek – Topyła Zbigniew

Ad.8

Wolne wnioski:

Zaproponowano wykluczenie ze stowarzyszenia jednego z członków P. Eret za niegodne zachowanie, łamanie regulaminu, oraz notorycznym braku udziału w realizowaniu zadań stowarzyszenia.

W głosowaniu jawnym wykluczono P. Eret z stowarzyszenia przy jednym głosie wstrzymującym się.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant                                                                           Przewodniczący zebrania

 

Uchwała Nr 1/2015

z dnia 15-02-2015 r.

 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznicaw sprawie sposobu głosowania przy wyborze zarządu i komisji rewizyjnej

 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków w dniu 15 luty 2015 r. przyjęło zasadę głosowania jawnego w sprawach wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.-jednogłośnie.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

Uchwała nr 2 /2015

Z dnia 15-02-2015 r.

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznica w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków

 

§ 1

Dokonuje się wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie:

 1. Przewodniczący – Andrzej Tchórz
 2. Protokólant-Sekretarz – Tadeusz Barszczyk

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

Uchwała nr 3/2015

z dnia  15-02-2015 r.

 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznica

w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

 

§ 1

Dokonuje się wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie:

1. Zbigniew Topyła

2. Mirosław Budzyński

3. Jerzy Dymucha

 § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 4/2015

Z dnia 15-02-2015 r.

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznica

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Niniejszą uchwałą Walne zebranie członków w dniu 15-02-2015 r.

udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

Uchwała Nr 5/2015

z dnia 15-02-2015 r.

 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznicaw sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

§ 1

Do zarządu klubu zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Robert Kabała
 2. Łukasz Granat
 3. Ryszard Gdula
 4. Mirosław Budzyński

2.Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

3.W wyniku jawnego głosowania do zarządu  w/w osoby wybrane zostały do zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:

 1. Prezes - Ryszard Gdula
 2. Z-ca Prezesa – Łukasz Granat
 3. Sekretarz - Robert Kabała
 4. Skarbnik – Mirosław Budzynski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                   Przewodniczący zebrania

Uchwała Nr 6/2015

z dnia 15-02-2015 r.

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznicaw sprawie wyboru komisji rewizyjnej

§ 1

 1. Do komisji rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Ozon Roman

2. Marzec Sławomir

3. Topyła zbigniew

2. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

3. W wyniku jawnego głosowania do Komisji rewizyjnej wybrane zostały    

   następujące osoby:

 • Przewodniczący - Ozon Roman
 • Członek - Marzec Sławomir
 • Członek – Topyła Zbigniew

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

Uchwała Nr 7/2015

z dnia 15-02-2015 r.

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pałecznicaw sprawie wykluczenia P. Eret z stowarzyszenia.

 

§ 1

W głosowaniu jawnym walne zebranie wykluczyło P. Eret z członkostwa w stowarzyszeniu odbierając mu wszelkie prawa przysługujące mu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant                                                             Przewodniczący zebrania

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkowników:
274
Artykułów:
83
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
604264